معرفی نمد مالی

نمد كه به اصطلاح نسج نابافته است ،با اينجاد فشار، رطوبت و حرارات درست مي شود. ساختن نمد براساس دو خاصيت جعد يابي و پوسته اي شدن پشم مي باشد. وقتي پشم در حرارت مرطوب مجعد شده و الياف آن درهم مي روند پوسته ها نمي گذارند الياف دوباره از هم باز شوند .امروزه نمد به دو صورت يك رو و دو رو بافته مي شود پشمي كه براي نمد مالي به كار مي رود پشم بهاره گوسفند با الياف بلند مي باشد . از ديگر توليدات نمد مالي ميتوان به كلاه نمدي اشاره نمود

John Doe

مرحله اول

ابتدا نقش مورد نظر را با پشم هاي رنگي روي يك پارچه كرباس طراحي مي كنند.

مرحله دوم

سپس پشم حلاجي شده را روي پارچه قرار داده و سطح آن را با آب صابون نم دار مي كنند و پارچه كرباس را مي پيچند.

مرحله سوم

سپس چند نفر مرد به طور مداوم با پاي خود آن را برمي گردانند و به اصطلاح پوك مي كشند.

مرحله چهارم

پس از اتمام كار نمد را شسته و خشك مي كنند .